ข่าวสารและกิจกรรม


Showing 1-20 of 34 items.

ที่วันที่ประกาศข่าวเรื่องตัวเลือก
12019-02-07 15:39:44ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทรา คำรินทร์ ศิษย์เก่าสาขาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ รหัสนักศึกษา 3811044 และ อาจารย์ ดร.อักษรา ทองประชุม ศิษย์เก่าสาขาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ รหัสนักศึกษา 4211103 ในโอกาสได้รับรางวัล “ช้างทองคำ”
22019-02-07 09:47:50ขอแสดงความยินดีกับคุณณรงค์รัตน์ สวัสติกานนท์ ศิษย์เก่ากายภาพบำบัด มช. รุ่น 13 ปัจจุบันเป็นนักกายภาพบำบัดชำนาญการ ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะ​แพทยศาสตร์​ มช.
32019-02-07 09:42:59ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ณรงชัย อัศวพรหมพร ศิษย์เก่ารังสีเทคนิครหัส 41 ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำหน่วยรังสีวิทยาและมะเร็งวิทยา ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มช. รับพระราชทานเกียรติบัตรนักนิวเคลียร์ดีเด่น (NSA) ประจำปี 2562
42019-02-01 08:59:08ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา หมั่นดี ในโอกาสได้รับตำแหน่งคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
52019-01-30 13:40:19ศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ ฟู่เจริญ ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2561
62019-01-30 13:29:57พิธีประกาศเกียรติคุณ และงานแสดงความยินดีแก่นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561
72018-09-13 15:34:34สมาคมศิษย์เก่าฯ สนับสนุนกิจกรรมรับน้องขึ้นดอยของสโมสรนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ 2561
82018-05-24 14:58:01ขอแสดงความยินดีกับ ศิษย์เก่าสาขาเทคนิคการแพทย์ ได้รับคัดเลือกเป็น นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น ประจำปี 2561
92018-02-12 11:02:37ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า คณะเทคนิคการแพทย์ ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นประจำสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
102018-02-12 10:58:29ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องสันป่าสักหลวง โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว เชียงใหม่
112018-02-12 09:21:23สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำคณาจารย์พร้อมด้วยนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ภาควิชากายภาพบำบัด ในงาน CMU Marathon 2018
122018-01-30 08:57:56พิธีประกาศเกียรติคุณ และงานแสดงความยินดีแก่นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560
132018-01-17 09:11:54ผลการจัดสรรทุนสนับสนุนศิษย์เก่าในการเข้าร่วมประชุมวิชาการคณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2561
142018-01-17 09:05:41ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางกฤษฎี รัตนธรรมเมธี และ นางสาวชไมพร ณะพรหม
152017-12-28 11:53:43ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
162017-12-14 10:01:05 ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560 สาขาบริหารราชการ
172017-11-27 10:39:52ขอแสดงความยินดีกับ ดร.กัลยาณ์ ศรีธัญญลักษณา-แดงติ๊บ (ศิษย์เก่าสาขาเทคนิคการแพทย์ รหัส 31 )
182017-11-14 10:09:28ขอแสดงความยินดีกับคุณอัมไพ แสงวิจิตร (สกุลเดิม พิมานพรหม) ศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ รหัส 3911120
192017-11-03 09:21:26คุณจำลอง เจริญวัฒนากุล นายกสมาคมศิษย์เก่าและคณะกรรมการ คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ CMU Business Club (BKK) ครั้งที่ 10
202017-11-03 09:13:23ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า ทน.อังคณา คำฟอง รหัส 3711081 ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น ประเภทข้าราชการ ระดับชำนาญการ