ประวัติสมาคม


สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

รายชื่อคณะกรรมการสมาคม

นายจำลอง เจริญวัฒนากุล

นายก

นายสมชัย เจิดเสริมอนันต์

อุปนายก คนที่ 1

ผศ.ดร.วาสนา ศิริรังษี

อุปนายก คนที่ 2

นายเริงณรงค์ เจริญอ้น

เลขาธิการ

นางสุภสร มิ่งวิมล

เหรัญญิก

อ.ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ์

ปฎิคม

ผศ.ศิริพันธุ์ คงสวัสดิ์

นายทะเบียน

อ.ดร.สมพงษ์ ศรีบุรี

ประชาสัมพันธ์

ผศ.ดร.เพ็ญนภา คลังสินศิริกุล

กรรมการ

รศ.ดร.สาคร พรประเสริฐ

กรรมการ