ติดต่อสมาคม
สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Phone Number: 053-949222, 053-935075
Email: AmsAlumni@gmail.com
QR Code: